MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

"MEHMED-PAŠA SOKOLOVIĆ I PORODICA SOKOLOVIĆ KROZ HISTORIJU"

SARAJEVO, 13.-15. OKTOBAR 2016.

 

Organizator: Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu

PROGRAM I PLAKAT:

PROGRAM NAUČNOG SKUPA

POSTER NAUČNOG SKUPA

 

 

 

 

KANTON SARAJEVO
UNIVERZITET U SARAJEVU

JU ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU

Na osnovu člana 42. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine Kantona Sarajevo br.10/04), a vezi s članom 173. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Naučno vijeće Orijentalnog instituta u Sarajevu shodno članu 93. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Rješenju Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj : 11-05-38-33317-1/16 i 11-05-38-594-1/16 objavljuje,

K O N K U R S
za izbor u naučna zvanja
                         

1. Viši naučni saradnik za oblast “Osmanska historija”– 1 kandidat
                                                                                                                                     
Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i uvjete predviđene Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Zakonom o visokom obrazovanju.

Kandidati uz prijavu na Konkurs  prilažu:

-     Biografiju i bibliografiju objavljenih radova

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u naučno zvanje.

 

2.  Naučni saradnik arabista za oblast “Arapski jezik i književnost”– 1 kandidat

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i uvjete predviđene Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Zakonom o visokom obrazovanju.

Kandidati uz prijavu na Konkurs  prilažu:

-     Biografiju i bibliografiju objavljenih radova

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u naučno zvanje.
Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.
Prijave dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Javna naučna ustanova Orijentalni institut u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8-b sa naznakomPrijava na konkurs“-NE OTVARAJ.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

JAVNI POZIV FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

Dana 25.5.2015.godine objavljen je Javni poziv za učešće u Program sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva 2015 . Pozivamo sve zainteresirane kandidate da posjete stranicu Federalnog zavoda za zapošljavanje i apliciraju za poticajna sredstva.

Program sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva 2015PDF/Javni_poziv-2015_PRI_PZS_V_SP.pdf

 

ZAVRŠENA MANIFESTACIJA OBILJEŽAVANJA 65 GODINA RADA ORIJENTALNOG INSTITUTA

U Sarajevu je obilježena 65. godišnjica rada Orijentalnog instituta. U petak, 15. maja 2015. u 11:00h u prostorijama Orijentalnog instituta održana je konferencija za novinare na kojoj su uposlenici govorili o radu ove ustanove. Takođe, filmom o Institutu, a i samim izlaganjima na konferenciji, nije zaboravljeno barbarsko spaljivanje ove ustanove navodećim zapaljivim projektilima sa položaja srpskog agresora 17. maja 1992. godine. Isto tako na konferenciji i tokom čitave manifestacije nije zaboravljena šutnja akadmeske zajednice u regionu, a i u svijetu, o barbarskom činu spaljivanja Orijentalnog instituta 17. maja 1992. godine. Poslije konferencije u 15:00h u rektoratu Univerziteta u Sarajevu svečano je otvoren treći međunarodni skup pod nazivom "Kulturno-historijski tokovi u Bosni od 15. do 19. stoljeća", održana promocija izdanja Orijentalnog instituta 2011-2015. godine te otvorena izložba rukopisa i arhivskih dokumenata Orijentalnog instituta. U subotu 16. maja održan je naučni skup od 10 sesija na kojem su svoje radove izlagali naučni radnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Turske. U nedjelju 17. maja 2015. u Mostaru, u Arhivu Hercegovine, održana je promocija knjige Hatidže Čar Drnda "Nastanak Mostara: urbani i demografski razvoj grada do kraja 16. stoljeća".

 

 

 

PROGRAM TREĆEG MEĐUNARODNOG SKUPA "KULTURNO-HISTORIJSKI TOKOVI U BOSNI OD 15. DO 19. STOLJEĆA"

 

 

Treći međunarodni naučni skup
KULTURNO-HISTORIJSKI TOKOVI U BOSNI OD 15. DO 19. STOLJEĆA
(Povodom 65 godina Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu)

Datum:  15. do 17. maja 2015. godine.

Za petak, 15. maja, predviđena je konferencija za štampu, a 16. i 17. maja naučni skup i promocija izdanja Instituta.
Referati  izloženi na ovom skupu, nakon odabira Redakcije, bit će objavljeni u Zborniku radova u okviru godišnjaka Orijentalnog instituta Prilozi za orijentalnu filologiju br. 64. Jezici izlaganja su bosanski, hrvatski, srpski, crnogorski, makedonski, turski i engleski.
Rok za sažetke je 10.04. 2015.

Prijave slati na e-mail adrese:
konferencija.ois2015@gmail.com
madzidam@gmail.com

 

Organizacioni odbor