Telefon
+387 33 225 353
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

ois logo aktuelnosti

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16), prijedloga Odluke Vijeća Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu br. 185/20 od 29.05.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-14-80/20 od 24.06.2020.

UNIVERZITET U SARAJEVU

ORIJENTALNI INSTITUT

raspisuje

K O N K U R S

za izbor u naučno zvanje

  1. Naučni savjetnik za oblast Historija osmanskog perioda”- 1 izvršilac

Uvjeti:

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uvjete predviđene članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 26/16).

Potrebna dokumentacija:

-       Prijava na konkurs;

-       Biografija (CV) sa bibliografijom u pisanoj i elektronskoj formi;

-       Spisak objavljenih naučnih radova i primjerke radova u pisanoj i eletronskoj formi (CD);

-       Spisak objavljenih naučnih knjiga sa ispisom iz COBISS baze podataka Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH ili druge bibliografske baze za svaku knjigu i primjerak svake knjige u pisanoj i elektronskoj formi (CD);

-       Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne stariji od 6 mjeseci;

-       Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci;

-       Diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, originali ili ovjerene kopije;

-       Diploma o stečenom zvanju doktora nauka, a za svršenike trećeg ciklusa i  dodatak diplomi, original ili ovjerena kopija;

-       Prijevod gore navedene diplome, original ili ovjerena kopija ukoliko je izdata van BiH;

-       Rješenje o nostrifikaciji gore navedene  diplome, original ili ovjerena kopija istog;

-       Dokaz/ potvrdu o provedenom izbornom periodu

Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.  

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut“  (Zmaja od Bosne 8b, 71000 Sarajevo) sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.