PROJEKTI

1. Naučnoistraživački rad u oblasti opće (društvene, političke, ekonomske i vojne) historije Bosne i Hercegovine u doba osmanske vlasti:

* Vojno uređenje Bosanskog ejaleta u 17. stoljeću  (od nastanka ejaleta 1580. do Karlovačkog mira 1699) (2014.-2018.), dr. Aladin Husić

* Dubički rat 1788-1791 (2012.-2015.), dr. Elma Korić

* Kandijski rat (1645-1669) i njegovi odjeci u Bosanskom ejaletu (2012.-2015.), dr. Fazileta Hafizović

* Sarajevo u XVII stoljeću (2013.-2016.), mr. Muamer Hodžić

2. Naučnoistraživački rad u oblasti kulturne historije Bosne i Hercegovine u doba osmanske vlasti, te rad na izučavanju arapskog, turskog i perzijskog jezika i književnosti na ovim jezicima:

* Poetičke osnove bošnjačke književnosti na orijentalnim jezicima (juni 2009.-2017.), akademik Esad Duraković

* U potrazi za kulturalnim identitetom: autobiografija, autoreferencijalna fikcija i memoari u književnosti Bošnjaka na orijentalnim jezicima (01.07.2014.-31.12.2018.), dr. Adnan Kadrić

* Prozne forme na perzijskom jeziku (2014.-2016.), dr. Sabaheta Gačanin

* Gülşen-i Râz-ı 'Ârıfân fi beyân-ı Usûl-i Râh-ı 'Irfân Sarı Abdullah b. Muhammed Bosnevija – Abdija (01.01.2012.-30.06.2015.), dr. Amina Šiljak-Jesenković

* Standardni bosansko-turski rječnik (01.07.2015.-31.12.2020.), dr. Amina Šiljak-Jesenković

*„Manzuma o moralu sa komentarom autora Ahmeda Hatema Bjelopoljaka na arapskom jeziku (2013.-2015.), dr. Dželila Babović

* Djelo Hawatim al-Hikam Alauddin Ali dede Bošnjaka (01. 07. 2012.-31. 12. 2015.), dr. Ahmed Zildžić

* Svakodnevni život u Sarajevu u prvoj polovini XIX stoljeća i Medžmua Mula Mustafe Firakije (2015.-2019.), dr. Alma Omanović-Veladžić

* Fadailska djela na orijentalnim jezicima u osmanskoj pisanoj tradiciji na Balkanu (01.01.2015.-31.12.2018.), mr. Dženita Karić

* Al-’Awā’il u arapskoj književnosti: Djelo Muḥāḍara al-’awā’il wa musāmara al-’awāḫir Ali-dedea Bošnjaka (2015.-2019.), mr. Berin Bajrić

* Divan Ahmeda Taliba: uvodna studija, prijevod i interpretacija (2012.-2015.), mr. Madžida Mašić