Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 26/16), prijedloga Odluke Vijeća Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu br. 02-318/22 od 20.10.2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-19-62/22 od 30.11.2022. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU - ORIJENTALNI INSTITUT

raspisuje

K O N K U R S

za izbor u istraživačko zvanje

 • Viši stručni saradnik za oblast „Orijentalno – islamska umjetnost”- 1 izvršilac

Uvjeti:

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uvjete predviđene čl. 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 26/16), čl. 196. Statuta Univerziteta u Sarajevu i općim aktima Instituta.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs;
 • Diplome o završenom I i II ciklusu iz oblasti za koju se bira/diploma o okončanom postdiplomskom studiju (original ili ovjerena fotokopija);
 • Prijevod inostrane diplome, Rješenje o priznavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije i Rješenje o urađenoj ekvivalenciji ocjena na pripadajućem fakultetu u BiH (originali ili ovjerene fotokopije);
 • Uvjerenje/ Dodatak diplomi o položenim ispitima sa ocjenama iz pojedinih predmeta (original ili ovjerena fotokopija);
 • Biografija (CV) u elektronskoj i printanoj formi;
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija);
 • Jedan od dokaza o iskazanim naučnoistraživačkim sposobnostima i uspjesima (obavezno, član 196. Statuta UNSA)
 • Ostali dokumenti koji potvrđuju kvalifikacije za istraživačke poslove u oblasti kojom se bavi Institut, kao što su dokumenti /diplome/ potvrde/ uvjerenja o poznavanju nekog od orijentalnih jezika u zavisnosti od uže oblasti za koju se bira, informatičke vještine, iskustvo u odgovarajućoj naučnoj oblasti (original ili ovjerena fotokopija).

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut“ sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na promociju novog izdanja Univerziteta u Sarajevu - Orijentalnog instituta: Zbornik radova "Kulturno-historijski tokovi u Bosni 16-19. stoljeća" koja će biti održana u okviru petog Sajma izdavača/nakladnika Bosne i Hercegovine "Knjige u nišama". Promocija će biti upriličena u Bosanskom kulturnom centru, u subotu 03. decembra, s početkom u 19 sati. 

Na osnovu člana 124. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), direktor Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu objavljuje

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ISTRAŽIVAČKO ZVANJE – VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA OBLAST „HISTORIJA OSMANSKOG PERIODA“

Na osnovu provedene konkursne procedure te priložene dokumentacije jedinog prijavljenog kandidata, u skladu sa članom 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16) i konkursom objavljenim na web stranicama Univerziteta u Sarajevu i Orijentalnog instituta te dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 27.10.2022. godine, Komisija za izbor u istraživačko zvanje viši stručni saradnik je zaključila da kandidat ispunjava sve Zakonom i javnim konkursom propisane uvjete za izbor u istraživačko zvanje viši stručni saradnik za oblast „Historija osmanskog perioda“.

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16), prijedloga Odluke Vijeća Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu br. 02-249/22 od 29.8.2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-13-80/22 od 28.9.2022. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
ORIJENTALNI INSTITUT

raspisuje

K O N K U R S
za izbor u naučno zvanje

1. Naučni savjetnik za oblast „Historija osmanskog perioda”- 1 izvršilac

Uvjeti:

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uvjete predviđene članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 26/16) i čl. 18. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs;
 • Biografija (CV) sa bibliografijom u pisanoj i elektronskoj formi;
 • Spisak objavljenih naučnih radova i knjiga i primjerke radova u pisanoj i eletronskoj formi (CD);
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi
 • Diploma o stečenom zvanju doktora nauka iz oblasti za koju se bira, a za svršenike trećeg ciklusa i dodatak diplomi
 • Prijevod gore navedene diplome, ukoliko je izdata van BiH;
 • Rješenje o nostrifikaciji gore navedene diplome,
 • Dokaz/ potvrdu o provedenom izbornom periodu
 • Ostali dokumenti koji potvrđuju kvalifikacije za naučnoistraživačke poslove u oblasti kojom se bavi Institut, kao što su dokumenti /diplome/ potvrde/ uvjerenja o znanju nekog od orijentalnih jezika u zavisnosti od uže oblasti za koju se bira, informatičke vještine, sposobnost kreiranja i vođenja projekata (original ili ovjerena fotokopija).

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut“ sa naznakom „Prijava na konkurs“. 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.