Telefon
+387 33 225 353
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

 

PROJEKTI KOJE FINANSIRA MONKS PROJEKTI KOJE FINANSIRAJU OSTALE DRŽAVNE INSTANCE PROJEKTI U SARADNJI S DRUGIM MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM INSTITUCIJAMA

AKTUELNI PROJEKTI  

A. Naučnoistraživački rad u oblasti opće (društvene, političke, ekonomske i vojne) historije Bosne i Hercegovine u doba osmanske vlasti:

 1. Vojno uređenje Bosanskog ejaleta u 17. stoljeću  (od nastanka ejaleta 1580. do Karlovačkog mira 1699), dr. Aladin Husić

 2. Granice Bosne u ranom novom vijeku: Od 1463. godine do kraja 17. stoljeća, dr. Elma Korić

 3. Kulturni život u Sarajevskom kadiluku od 1579. do 1718. godine, dr. Muamer Hodžić

 4. Nisābu'l intisāb ve adabü'l-iktisāb djelo Münir-i Belgrādija, mr. Nihad Dostović 

B. Naučnoistraživački rad u oblasti kulturne historije Bosne i Hercegovine u doba osmanske vlasti, te rad na izučavanju arapskog, turskog i perzijskog jezika i književnosti na ovim jezicima:

 1. Standardni bosansko-turski rječnik, dr. Amina Šiljak-Jesenković

 2. U potrazi za kulturalnim identitetom: autobiografija, autoreferencijalna fikcija i memoari u književnosti Bošnjaka na orijentalnim jezicima, dr. Adnan Kadrić
 3. Svakodnevni život u Sarajevu u prvoj polovini XIX stoljeća i Medžmua Mula Mustafe Firakije, dr. Alma Omanović-Veladžić

 4. Prozne forme na perzijskom jeziku, dr. Sabaheta Gačanin
 5. Fadailska djela na orijentalnim jezicima u osmanskoj pisanoj tradiciji na Balkanu, dr. Dženita Karić

 6. Al-’Awā’il u arapskoj književnosti: djelo Muḥāḍara al-’awā’il wa musāmara al-’awāḫir Ali-dedea Bošnjaka, dr. Berin Bajrić

 7. Naučno i literarno naslijeđe Bosne i Hercegovine od 16. do 19. stoljeća: rukopisi i rukopisne zbirke na orijentalnim jezicima, dr. Dželila Babović
 8. Rukopisne zbirke na orijentalnim jezicima u bosanskohercegovačkim medresama, tekijama i franjevačkim samostanima, dr. Madžida Mašić

 9. Iluminirani i ilustrirani rukopisi u sarajevskim rukopisnim zbirkama: likovnoumjetnička obrada i povijesna kontekstualizacija, mr. Aida Smailbegović

ZAVRŠENI PROJEKTI 

(studije)

 1. Kandijski rat (1645-1669) i njegovi odjeci u Bosanskom ejaletu, dr. Fazileta Hafizović

 2. Sumarni popis Bosanskog sandžaka iz 1516. godine, dr. Fazileta Hafizović - u pripremi za štampu

 3. Poetičke osnove bošnjačke književnosti na orijentalnim jezicima, akademik Esad Duraković - objavljena knjiga

 4. Sarajevo u XVII stoljeću, dr. Muamer Hodžić 

 5. Dubički rat 1788-1791, dr. Elma Korić

 6. Divan Ahmeda Taliba: uvodna studija, prijevod i interpretacija, dr. Madžida Mašić

 7. Manzuma o moralu sa komentarom, autora Ahmeda Hatema Bjelopoljaka na arapskom jeziku, dr. Dželila Babović

 8. Gülşen-i Râz-ı 'Ârıfân fi beyân-ı Usûl-i Râh-ı 'Irfân Sarı Abdullah b. Muhammed Bosnevija – Abdija, dr. Amina Šiljak-Jesenković
 9. Djelo Hawatim al-Hikam Alauddin Ali-dedea Bošnjaka, dr. Ahmed Zildžić

 10. Katalogizacija arapskih i perzijskih rukopisa Muzeja Hercegovine u Mostaru, dr. Dželila Babović (objavljen Katalog arapskih, turskih i bosanskih rukopisa Muzeja Hercegovine Mostar)
 11. Katalogizacija turskih i bosanskih rukopisa Muzeja Hercegovine u Mostaru, dr. Madžida Mašić (objavljen Katalog arapskih, turskih i bosanskih rukopisa Muzeja Hercegovine Mostar)