Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

 

REDOVNI PROJEKTI    PROJEKTI U SARADNJI S DRUGIM MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM INSTITUCIJAMA

AKTUELNI PROJEKTI  

 

A. Naučnoistraživački rad u oblasti kulturne historije Bosne i Hercegovine u doba osmanske vlasti, te rad na izučavanju arapskog, turskog i perzijskog jezika i književnosti na ovim jezicima:

 1. Svakodnevni život u Sarajevu u prvoj polovini XIX stoljeća i Medžmua Mula Mustafe Firakije,dr. Alma Omanović-Veladžić 

 2. Iluminirani i ilustrirani rukopisi u sarajevskim rukopisnim zbirkama: likovnoumjetnička obrada i povijesna kontekstualizacija, mr. Aida Smailbegović  
 3. Standardni bosansko-turski rječnikdr. Amina Šiljak-Jesenković  

 4. U potrazi za kulturalnim identitetom: autobiografija, autoreferencijalna fikcija i memoari u književnosti Bošnjaka na orijentalnim jezicimadr. Adnan Kadrić 
 5. Hronika Hešt Behišt Idrisa Bitlisija, dr. Sabaheta Gačanin 

 6. Fadailska djela na orijentalnim jezicima u osmanskoj pisanoj tradiciji na Balkanu, dr. Dženita Karić 

 7. Al-’Awā’il u arapskoj književnosti: djelo Muḥāḍara al-’awā’il wa musāmara al-’awāḫir Ali-dedea Bošnjaka, dr. Berin Bajrić 
 8. Naučno i literarno naslijeđe Bosne i Hercegovine od 16. do 19. stoljeća: rukopisi i rukopisne zbirke na orijentalnim jezicima,dr. Dželila Babović  

 9. Rukopisne zbirke na orijentalnim jezicima u bosanskohercegovačkim medresama, tekijama i franjevačkim samostanima, dr. Madžida Mašić

B. Naučnoistraživački rad u oblasti opće (društvene, političke, ekonomske i vojne) historije Bosne i Hercegovine u doba osmanske vlasti:

 1. Granice Bosne u ranom novom vijeku: Od 1463. godine do kraja 17. stoljeća, dr. Elma Korić 

 2. Vojno uređenje Bosanskog ejaleta u 17. stoljeću  (od nastanka ejaleta 1580. do Karlovačkog mira 1699), dr. Aladin Husić

 3. Kulturni život u Sarajevskom kadiluku od 1579. do 1718. godine, dr. Muamer Hodžić

 4. Nisābu'l intisāb ve adabü'l-iktisāb: djelo Münirija Belgrādija - uvodna studija, transkripcija i prevod, mr. Nihad Dostović 

  

ZAVRŠENI PROJEKTI 

(studije, knjige)

 1. Kandijski rat (1645-1669) i njegovi odjeci u Bosanskom ejaletu, dr. Fazileta Hafizović, nije objavljena studija
 2. Sumarni popis Bosanskog sandžaka iz 1516. godine, dr. Fazileta Hafizović, u arhivi prevoda

 3. Poetičke osnove bošnjačke književnosti na orijentalnim jezicima, akademik Esad Duraković - objavljena knjiga

 4. Intertekstualnost u poeziji Bošnjaka na arapskom jeziku, dr. Berin Bajrić - u pripremi za štampu
 5. Sarajevo u XVII stoljeću, dr. Muamer Hodžić 

 6. Dubički rat 1788-1791, dr. Elma Korić

 7. Divan Ahmeda Taliba: uvodna studija, prijevod i interpretacija, dr. Madžida Mašić

 8. Manzuma o moralu sa komentarom, autora Ahmeda Hatema Bjelopoljaka na arapskom jeziku, dr. Dželila Babović

 9. Gülşen-i Râz-ı 'Ârıfân fi beyân-ı Usûl-i Râh-ı 'Irfân Sarı Abdullah b. Muhammed Bosnevija – Abdija, dr. Amina Šiljak-Jesenković
 10. Djelo Hawatim al-Hikam Alauddin Ali-dedea Bošnjaka, dr. Ahmed Zildžić

 11. Katalogizacija arapskih i perzijskih rukopisa Muzeja Hercegovine u Mostaru, dr. Dželila Babović (objavljen Katalog arapskih, turskih i bosanskih rukopisa Muzeja Hercegovine Mostar)
 12. Katalogizacija turskih i bosanskih rukopisa Muzeja Hercegovine u Mostaru, dr. Madžida Mašić (objavljen Katalog arapskih, turskih i bosanskih rukopisa Muzeja Hercegovine Mostar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

U saradnji sa Državnim arhiivom Crne Gore Crna Gora u defteru Dukađinskog sandžaka iz 1570. godine, dr. Aladin Husić (2017. godina)

 U saradnji sa Muzejom Hercegovine Mostar/ Katalog arapskih, turskih i bosanskih rukopisa u Muzeju Hercegovine Mostar, dr. Dželila Babović & Madžida Mašić (2016)

U saradnji sa Općom bibliotekom TešanjSidžil tešanjskog kadiluka iz druge polovine XVIII vijeka (1165-1204/1752-1790) godine, dr. Aladin Husić (2019. godina)