Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

Na osnovu člana 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), direktor Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu objavljuje

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ISTRAŽIVAČKO ZVANJE – VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA OBLAST „HISTORIJA OSMANSKOG PERIODA“

Na osnovu provedene konkursne procedure te priložene dokumentacije jedinog prijavljenog kandidata, u skladu sa članom 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16) i konkursom objavljenim na web stranicama Univerziteta u Sarajevu i Orijentalnog instituta te dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 21.7.2022. godine, Komisija za izbor u istraživačko zvanje viši stručni saradnik je zaključila da kandidat ispunjava sve Zakonom i javnim konkursom propisane uvjete za izbor u istraživačko zvanje viši stručni saradnik za oblast „Historija osmanskog perioda“.

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16), prijedloga Odluke Vijeća Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu br. 02-206/22 od 08.06.2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-9-63/22 od 29.06.2022. godine

  UNIVERZITET U SARAJEVU

 ORIJENTALNI INSTITUT

raspisuje

K O N K U R S

za izbor u istraživačko zvanje

 Viši stručni saradnik za oblast „Historija osmanskog perioda”- 1 izvršilac

DETALJNIJE...

Na osnovu člana 24. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 26/16), članova  106. i 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu broj 02-139/22 od 20.4.2022. godine, Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA ORIJENTALNOG INSTITUTA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Direktor Instituta se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Kandidat za direktora mora ispunjavati sljedeće uvjete: 

Opći uvjeti:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa funkcijom direktora;

3. da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa s Institutom

Posebni uvjeti:

1. da je doktor nauka neke od oblasti kojom se bavi Orijentalni institut;

2. da je izabran u naučno zvanje naučnog savjetnika ili višeg naučnog saradnika;

3. da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u Orijentalnom institutu;

4. da nije član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu;

5. da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa

Kandidati su uz prijavu obavezni priložiti:

1. biografiju (CV) sa bibliografijom, datiranu i potpisanu od kandidata,

2. opis naučnog i stručnog rada;

3. program rada za mandatni period;

4. odluku o posljednjem izboru u naučno zvanje;

5. uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci;

6. potvrdu o radnom odnosu;

7. potpisane i ovjerene izjave od nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:

a) da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup;

b) da nije član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu;

c) da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;

d) da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa sa Institutom

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:

1. Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

2. Ovjerenu izjavu da se na istog ne odnosi član IX. stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Prijave se dostavljaju na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut, Zmaja od Bosne 8-b.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora– za Komisiju“ (ne otvarati).

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Na osnovu člana 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), direktor Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu objavljuje

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U NAUČNO ZVANJE – VIŠI NAUČNI SARADNIK ZA OBLAST „ORIJENTALNO – ISLAMSKA KULTURA I CIVILIZACIJA“

Na osnovu provedene konkursne procedure te priložene dokumentacije jedinog prijavljenog kandidata, u skladu sa članom 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16) i konkursom objavljenim na web stranicama Univerziteta u Sarajevu i Orijentalnog instituta te dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 04.03.2022. godine, Komisija za izbor u naučno zvanje viši naučni saradnik je zaključila da kandidat ispunjava sve Zakonom i javnim konkursom propisane uvjete za izbor u naučno zvanje viši naučni saradnik za oblast „Orijentalno – islamska kultura i civilizacija“.