Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@ois.unsa.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

ORIJENTALNI INSTITUT UNIVERZITETA U SARAJEVU
Zmaja od Bosne 8b, Sarajevo
www.ois.unsa.ba

Na osnovu čl. 6 Pravilnika o radu Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS broj: 11/05-38-21759-1/19 od 31.05.2019. godine te Odluka Vijeća Orijentalnog instituta u Sarajevu br. 02-549/19 i 02-550/19 od 26.08.2019. godine, Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos u Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu

na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.12.2019. godine

HIGIJENIČAR-KURIR – 1 izvršilac s punim radnim vremenom na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.12.2019. godine

Opis poslova radnog mjesta:

-          obavlja čišćenje prostorija, namještaja, pranje prozora, isprašivanje tepiha, zaključavanje i otključavanje radnog prostora

-          obavlja kurirske poslove (pošte, banke, distribucija pismenih pošiljki i knjiga na adrese i druge slične poslove)

-          po potrebi obavlja i sve druge poslove i radne zadatke iz djelokruga rada Instituta

-          za svoj rad odgovoran direktoru i sekretaru Instituta.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 630,00 KM
Mjesto rada: Zmaja od Bosne 8b, Sarajevo
Radno vrijeme: 08-16 h

 

USLOVI
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, broj: 22/16 i
89/18), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
- II (osnovna škola i stručna osposobljenost-PKV), III (KV) ili IV stepen stručne spreme
Uz svojeručno potpisanu Prijavu s naznakom „Prijava na javni oglas za radno mjesto higijeničar-kurir“ te uz obavezu navođenja priložene dokumentacije, kandidati su obavezni dostaviti (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci) kako slijedi:
· Biografiju/životopis
· Svjedočanstvo/diplomu o stečenoj stručnoj spremi (nostrifikovane/priznate diplome ako su iste stečene van BiH ili u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992.)
· Izvod iz matične knjige rođenih
· Uvjerenje o državljanstvu
· Dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH u skladu sa
Zakonom (potvrda ili uvjerenje nadležnih državnih institucija i sl.) ukoliko isti posjeduje
· Prednost pri zapošljavanju imaju lica utvrđena u članu 23 Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12, 26/14 i 46/17)

Napomena: Javni oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja. Prijave na javni
oglas slati u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI
OGLAS“ na adresu Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od
Bosne 8b, putem pošte ili direktno u Sekretarijat Orijentalnog instituta. Detaljnije informacije mogu se dobiti na kontakt telefon 033 225 353.

S rangiranim kandidatima Komisija za utvrđivanje prijedloga za prijem u radni odnos izvršit će provjeru radnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere kandidati će biti naknadno
obaviješteni pisanim putem.

Za kandidate koji ne pristupe provjeri (usmeni ispit/intervju), smatrat će se da su svojevoljno odustali od daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.
Izabrani kandidat dužan je dostaviti Uvjerenje da protiv njega nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju
uslove ovog javnog oglasa, kao i prijave koje sadrže neovjerene kopije tražene dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.