Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@ois.unsa.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

KANTON SARAJEVO
UNIVERZITET U SARAJEVU

JU ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU

Na osnovu člana 42. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine Kantona Sarajevo br.10/04), a vezi s članom 173. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Naučno vijeće Orijentalnog instituta u Sarajevu shodno članu 93. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Rješenju Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj : 11-05-38-33317-1/16 i 11-05-38-594-1/16 objavljuje,

K O N K U R S
za izbor u naučna zvanja
                         

1. Viši naučni saradnik za oblast “Osmanska historija”– 1 kandidat
                                                                                                                                     
Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i uvjete predviđene Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Zakonom o visokom obrazovanju.

Kandidati uz prijavu na Konkurs  prilažu:

    Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija;
    Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija;
    Diploma o naučnom stepenu doktora nauka/Uvjerenje/Odluka o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, orginal ili ovjerena kopija  iz oblasti historijskih nauka

- Biografiju i bibliografiju objavljenih radova

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u naučno zvanje.

2. Naučni saradnik arabista za oblast “Arapski jezik i književnost”– 1 kandidat

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i uvjete predviđene Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Zakonom o visokom obrazovanju.

Kandidati uz prijavu na Konkurs  prilažu:

    Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija;
    Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija;
    Diploma o naučnom stepenu doktora nauka/Uvjerenje/Odluka o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, orginal ili ovjerena kopija  iz oblasti arapski jezik i književnost (osnovni studij iz Orijentalne filologije);

-     Biografiju i bibliografiju objavljenih radova

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u naučno zvanje.
Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.
Prijave dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Javna naučna ustanova Orijentalni institut u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8-b sa naznakom „Prijava na konkurs“-NE OTVARAJ.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.