Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@ois.unsa.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

ois logo aktuelnosti

Broj : 02-402/17

Sarajevo, 27.07.2017.

KANTON SARAJEVO

UNIVERZITET U SARAJEVU

JU ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU

Na osnovu člana 29. tačka 2. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine Kantona Sarajevo br. 26/16), a vezi s članom 173. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Vijeće Orijentalnog instituta u Sarajevu shodno članu 93. Statuta Univerziteta u Sarajevu i na osnovu Odluka Vijeća Instituta br. 02-369/17 i 02-370/17 raspisuje

K O N K U R S

za izbor u naučno zvanje

         

  1. Naučni savjetnik za oblast „Turski jezik i književnost” – 1 kandidat                                                                                                                            

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uvjete predviđene članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 26/16).

Kandidati uz prijavu na Konkurs  dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

  • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci);

  • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci);

  • Diploma/Uvjerenje o naučnom stepenu doktora nauka iz oblasti lingvističkih nauka, original ili ovjerena kopija (ne starije od 6 mjeseci)

  • Rješenje o nostrifikaciji za gore navedenu diplomu, original ili ovjerena kopija, ukoliko je izdata van BiH (ne starije od 6 mjeseci)

  • Biografiju i bibliografiju objavljenih radova (uz fotokopije radova u prilogu)

Izabrani kandidat zasniva radni odnos u skladu sa Odlukom Senata o izboru u naučno zvanje.

Kandidati mogu, pored navedene obavezne dokumentacije dostaviti i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijave dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Javna naučna ustanova Orijentalni institut u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8-b sa naznakom „Prijava na konkurs“ - NE OTVARAJ.

 Nepotpune i neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.