Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@ois.unsa.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU

 

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine Kantona Sarajevo br. 26/16), prijedloga Odluke Vijeća Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu br. 02-39/21 od 29.01.2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-2-50/21 od 24.02.2021. godine

  

UNIVERZITET U SARAJEVU

ORIJENTALNI INSTITUT

raspisuje

K O N K U R S

za izbor u naučno zvanje

 

               

 • Viši naučni saradnik- 1 kandidat

Za :

Oblast: Humanističke nauke

Polje: Historija

Grana:

 1. Novi vijek
 2. Historija osmanskog perioda

                                                                                                                       

Uvjeti:

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uvjete predviđene članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 26/16).

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs;
 • Biografija (CV) sa bibliografijom u pisanoj i elektronskoj formi;
 • Spisak objavljenih naučnih radova i primjerke radova u pisanoj i eletronskoj formi (CD);
 • Spisak objavljenih naučnih knjiga sa ispisom iz COBISS baze podataka Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH ili druge bibliografske baze za svaku knjigu i primjerak svake knjige u pisanoj i elektronskoj formi (CD);
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne stariji od 6 mjeseci;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci;
 • Diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, originali ili ovjerene kopije;
 • Diploma o stečenom zvanju doktora nauka, a za svršenike trećeg ciklusa i dodatak diplomi, original ili ovjerena kopija;
 • Prijevod gore navedene diplome, original ili ovjerena kopija ukoliko je izdata van BiH;
 • Rješenje o nostrifikaciji gore navedene diplome, original ili ovjerena kopija istog;
 • Dokaz/ potvrdu o provedenom izbornom periodu

Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.  

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut“  (Zmaja od Bosne 8b, 71000 Sarajevo) sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.