Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@ois.unsa.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16“), Odluke Vlade Kantona br. 2-04-100017-25/21 od 18.03.2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-5-51/21 od 28.04.2021. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
ORIJENTALNI INSTITUT

raspisuje


K O N K U R S
za izbor u istraživačko zvanje


- Stručni saradnik za oblast „Turkologija”- 1 izvršilac

Uvjeti:

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uvjete predviđene čl. 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 26/16), čl. 196. Statuta Univerziteta u Sarajevu i općim aktima Instituta.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava na konkurs;

  • Diploma o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi iz oblasti Turkologija (VSS 240 ECTS) ili Diplome o završenom I i II ciklusu iz oblasti Turkologija (original ili ovjerena fotokopija);

  • Prijevod inostrane diplome, Rješenje o priznavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije i Rješenje o urađenoj ekvivalenciji ocjena na pripadajućem fakultetu u BiH (originali ili ovjerene fotokopije);

  • Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz pojedinih predmeta (original ili ovjerena fotokopija);

  • Biografija (CV) u elektronskoj i printanoj formi;

  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija);

  • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija);

  • Jedan od dokaza o iskazanim naučnoistraživačkim sposobnostima i uspjesima (obavezno, član 196. Statuta UNSA)

  • Zlatna, Srebrena značka i ostali dokumenti koji potvrđuju dodatne kvalifikacije za istraživačke poslove u oblasti kojom se bavi Institut, ukoliko ih kandidat ima, kao što su dokumenti/diplome/ potvrde/ uvjerenja o poznavanju i drugih orijentalnih jezika osim turskog jezika te slične potvrde ili certifikati (original ili ovjerena fotokopija).


Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut“ sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Prijava se može dostaviti lično ili poštom na adresu sa naznakom „Prijava na Konkurs“.

Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut, Zmaja od Bosne 8b, 71000 Sarajevo