Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@ois.unsa.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16), prijedloga Odluke Vijeća Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu br. 02-44/22 od 14.02.2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-2-40/22 od 23.02.2022. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU - ORIJENTALNI INSTITUT

raspisuje

K O N K U R S

za izbor u naučno zvanje

 

  1. Viši naučni saradnik za oblast “Orijentalno – islamska kultura i civilizacija”- 1 kandidat

Uvjeti:

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uvjete predviđene članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 26/16).

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava na konkurs;
  • Biografija (CV) sa bibliografijom u pisanoj i elektronskoj formi;
  • Spisak objavljenih naučnih radova i primjerke radova i objavljena knjiga u pisanoj i eletronskoj formi (CD);
  • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne stariji od 6 mjeseci;
  • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci;
  • Diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi (osnovni studij iz Orijentalne filologije), originali ili ovjerene kopije;
  • Diploma o stečenom zvanju doktora nauka iz oblasti za koju se bira, a za svršenike trećeg ciklusa i dodatak diplomi, original ili ovjerena kopija;
  • Prijevod gore navedene diplome, original ili ovjerena kopija ukoliko je izdata van BiH;
  • Rješenje o nostrifikaciji gore navedene diplome, original ili ovjerena kopija istog;

Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.  

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut“  (Zmaja od Bosne 8-b, 71000 Sarajevo) sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.