Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@ois.unsa.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

Na osnovu člana 24. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 26/16), članova  106. i 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu broj 02-139/22 od 20.4.2022. godine, Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA ORIJENTALNOG INSTITUTA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Direktor Instituta se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Kandidat za direktora mora ispunjavati sljedeće uvjete: 

Opći uvjeti:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa funkcijom direktora;

3. da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa s Institutom

Posebni uvjeti:

1. da je doktor nauka neke od oblasti kojom se bavi Orijentalni institut;

2. da je izabran u naučno zvanje naučnog savjetnika ili višeg naučnog saradnika;

3. da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u Orijentalnom institutu;

4. da nije član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu;

5. da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa

Kandidati su uz prijavu obavezni priložiti:

1. biografiju (CV) sa bibliografijom, datiranu i potpisanu od kandidata,

2. opis naučnog i stručnog rada;

3. program rada za mandatni period;

4. odluku o posljednjem izboru u naučno zvanje;

5. uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci;

6. potvrdu o radnom odnosu;

7. potpisane i ovjerene izjave od nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:

a) da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup;

b) da nije član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu;

c) da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;

d) da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa sa Institutom

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:

1. Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

2. Ovjerenu izjavu da se na istog ne odnosi član IX. stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Prijave se dostavljaju na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut, Zmaja od Bosne 8-b.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora– za Komisiju“ (ne otvarati).

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.