Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@ois.unsa.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16), prijedloga Odluke Vijeća Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu br. 02-251/22 od 29.8.2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-13-80/22 od 28.9.2022. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
ORIJENTALNI INSTITUT
raspisuje
K O N K U R S
za izbor u naučno zvanje

1. Viši naučni saradnik za oblast „Turska književnost” - 1 izvršilac

Uvjeti:

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uvjete predviđene članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 26/16).

 • Potrebna dokumentacija:
 • Prijava na konkurs;
 • Biografija (CV) sa bibliografijom u pisanoj i elektronskoj formi;
 • Spisak objavljenih naučnih radova i knjiga i primjerke radova u pisanoj i eletronskoj formi (CD);
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi
  Diploma o stečenom zvanju doktora nauka iz oblasti za koju se bira, a za svršenike trećeg ciklusa i dodatak diplomi
 • Prijevod gore navedene diplome, ukoliko je izdata van BiH;
 • Rješenje o nostrifikaciji gore navedene diplome,
 • Dokaz/ potvrdu o provedenom izbornom periodu
 • Ostali dokumenti koji potvrđuju kvalifikacije za naučnoistraživačke poslove u oblasti kojom se bavi Institut, kao što su dokumenti /diplome/ potvrde/ uvjerenja o znanju nekog od orijentalnih jezika u zavisnosti od uže oblasti za koju se bira, informatičke vještine, sposobnost kreiranja i vođenja projekata (original ili ovjerena fotokopija).

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu:
„Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut“ sa naznakom „Prijava na konkurs“. Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut; Zmaja od Bosne, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo; Bosna i Hercegovina, telefon: 00387 33 225 353 email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.