Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@ois.unsa.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 26/16), prijedloga Odluke Vijeća Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu br. 02-318/22 od 20.10.2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-19-62/22 od 30.11.2022. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU - ORIJENTALNI INSTITUT

raspisuje

K O N K U R S

za izbor u istraživačko zvanje

  • Viši stručni saradnik za oblast „Orijentalno – islamska umjetnost”- 1 izvršilac

Uvjeti:

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uvjete predviđene čl. 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 26/16), čl. 196. Statuta Univerziteta u Sarajevu i općim aktima Instituta.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava na konkurs;
  • Diplome o završenom I i II ciklusu iz oblasti za koju se bira/diploma o okončanom postdiplomskom studiju (original ili ovjerena fotokopija);
  • Prijevod inostrane diplome, Rješenje o priznavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije i Rješenje o urađenoj ekvivalenciji ocjena na pripadajućem fakultetu u BiH (originali ili ovjerene fotokopije);
  • Uvjerenje/ Dodatak diplomi o položenim ispitima sa ocjenama iz pojedinih predmeta (original ili ovjerena fotokopija);
  • Biografija (CV) u elektronskoj i printanoj formi;
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija);
  • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija);
  • Jedan od dokaza o iskazanim naučnoistraživačkim sposobnostima i uspjesima (obavezno, član 196. Statuta UNSA)
  • Ostali dokumenti koji potvrđuju kvalifikacije za istraživačke poslove u oblasti kojom se bavi Institut, kao što su dokumenti /diplome/ potvrde/ uvjerenja o poznavanju nekog od orijentalnih jezika u zavisnosti od uže oblasti za koju se bira, informatičke vještine, iskustvo u odgovarajućoj naučnoj oblasti (original ili ovjerena fotokopija).

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut“ sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.