Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

KANTON SARAJEVO
UNIVERZITET U SARAJEVU

JU ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU

Na osnovu člana 42. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine Kantona Sarajevo br.10/04), a vezi s članom 173. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Naučno vijeće Orijentalnog instituta u Sarajevu shodno članu 93. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Rješenju Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj : 11-05-38-33317-1/16 i 11-05-38-594-1/16 objavljuje,

K O N K U R S
za izbor u naučna zvanja
                         

1. Viši naučni saradnik za oblast “Osmanska historija”– 1 kandidat
                                                                                                                                     
Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i uvjete predviđene Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Zakonom o visokom obrazovanju.

Kandidati uz prijavu na Konkurs  prilažu:

    Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija;
    Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija;
    Diploma o naučnom stepenu doktora nauka/Uvjerenje/Odluka o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, orginal ili ovjerena kopija  iz oblasti historijskih nauka

- Biografiju i bibliografiju objavljenih radova

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u naučno zvanje.

2. Naučni saradnik arabista za oblast “Arapski jezik i književnost”– 1 kandidat

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i uvjete predviđene Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Zakonom o visokom obrazovanju.

Kandidati uz prijavu na Konkurs  prilažu:

    Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija;
    Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija;
    Diploma o naučnom stepenu doktora nauka/Uvjerenje/Odluka o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, orginal ili ovjerena kopija  iz oblasti arapski jezik i književnost (osnovni studij iz Orijentalne filologije);

-     Biografiju i bibliografiju objavljenih radova

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u naučno zvanje.
Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.
Prijave dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Javna naučna ustanova Orijentalni institut u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8-b sa naznakom „Prijava na konkurs“-NE OTVARAJ.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

m skup

Povodom 510. godišnjice rođenja Mehmed-paše Sokolovića, Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu organizovao je manifestaciju i međunarodni naučni skup na temu ''Mehmed-paša Sokolović i porodica Sokolović kroz historiju'' koji je održan u Sarajevu 13.-15. oktobra 2016. godine. Međunarodni Organizacioni odbor skupa sačinjavali su neki od najpriznatijih osmanista u svijetu. Jedan od učesnika bio je i Nenad Moačanin, profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te član Turskog historijskog društva (TTK). "Značaj Mehmed-paše Sokolovića je ogroman. On je jedan od vodećih političkih aktera toga vremena u svjetskim razmjerima. Očekujemo da ćemo na skupu čuti i mnogo toga novoga i drugačijeg. Uvijek se iznova nešto može naći iz nekog drugog ugla", pojasnio je profesor Moačanin. Mehmed-paša Sokolović, jedan od najznačajnijih velikih vezira Osmanskog carstva, kao i brojni drugi članovi ove razgranate bosanske porodice, dali su veliki doprinos razvoju društvenog, političkog i ekonomskog života u Osmanskom carstvu, ali i u Bosni u 16. i 17. stoljeću. Sokolovići su ostali upamćeni u kolektivnoj memoriji naroda Balkana, a tragovi njihove djelatnosti u regiji živo se osjećaju i danas. U sklopu manifestacije održana je promocija izdanja Orijentalnog instituta te postavljena izložba pod naslovom „Mehmed-paša Sokolović i porodica Sokolović u historiji: Izbor arhivskih dokumenata, vakufnama i rukopisnih djela“.

 

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

"MEHMED-PAŠA SOKOLOVIĆ I PORODICA SOKOLOVIĆ KROZ HISTORIJU"

SARAJEVO, 13.-15. OKTOBAR 2016.

Organizator: Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu

PROGRAM I PLAKAT:

PROGRAM NAUČNOG SKUPA

POSTER NAUČNOG SKUPA