Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00
Online predstavljanje izdanja Instituta iz oblasti historije:
1. Muamer Hodžić, Foča središte Hercegovačkog sandžaka (promotor: dr. Elma Korić)
2. Elma Korić, Bosna i Hercegovina na starim osmanskim kartama (promotor: dr. Muamer Hodžić)
3. Sidžil Tešanjskog kadiluka iz druge polovine XVIII vijeka (1165-1204/1752-1790) (promotor: dr. Muamer Hodžić)
4. Emir Filipović, Bosansko Kraljevstvo i Osmansko Carstvo (1386-1463) (promotor: dr. Aladin Husić)
Moderator promocije: Amer Maslo, MA
 
 
 
 
 
LINK
https://www.facebook.com/orijentalniinstitut/videos/668851550691172/
 
promocija 2020/3

Promocija zbornika Balkanski prilozi o Jerusalemu

LINK

https://www.facebook.com/orijentalniinstitut/videos/275849646991713/?source=13&player_origin=unknown&__xts__[0]=68.ARA3-BLqDU-uW84jDMd_sXrYtauSClgL-utqqnKSCNSCTi_N4JQ7HESggehwaEf7oWeMW6f1SGRC91LfKEWg6dEbpJXqZ-xdnsGPE3KdBYyj4W6bXx1AVcYhqCCNtn0j81mKLWozQq2nzkrl9an6hL9W0UH7DoqDusdDM_yuNm4w9LVKd5hpSyWqT53DTJD4OmMYNzk3VIx6kXEeYo0IYyaFs4jzSwKLqWOw5PJky0jZG58dH07CyZxUOHVGPERLW07mOIqb5tSif4BfcVpFCdFGsyVLJUtk20YjWjDHls-RUBrvQu3DoXeQZkhcdZ7rObj1_zyZAUJyfkO7m1MO-H_mUi8JKE9ramRUYg

 

 

 
U povodu obilježavanja 70 godina postojanja i rada Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu organizira online predstavljanje izdanja iz oblasti filologije i intelektualne historije:
1. Sabaheta Gačanin, Pisma: uvodna studija o tumačenju pisama kao izvora za opću, kulturnu i književnu historiju (promotor: dr. Ekrem Tucaković)
2. Berin Bajrić, Mnemopoetika sufijskog pjesnika: intertekstualno i kulturno pamćenje u poeziji Salahuddina Uššakija Salahija (promotor: dr. Dželila Babović)
3. Mirza Sarajkić, Poetika otpora u djelu Mahmuda Derviša (promotor: dr. Berin Bajrić)
4. Sabina Bakšić, Alena Ćatović, Književna baština Bosne i Hercegovine na osmanskom turskom jeziku: pragmatička dimenzija (promotor: dr. Madžida Mašić)
5. Munir Mujić, Moć i granice komentara: Komentar al-Maqame al-Rumije nepoznatog autora (promotor: dr. Dželila Babović)
6. Sejjid Imadeddin Nasimi, Stihovi koji pozivaju na savršenstvo (promotor: dr. Amina Šiljak-Jesenković)
7. Ahmed Zildžić, I prijatelj i neprijatelj: rano osmansko društvo i Ibn 'Arabi (promotor: dr. Munir Mujić)
 
Moderator promocije: Aida Smailbegović, MA
 

LINK

https://www.facebook.com/orijentalniinstitut/videos/819609602208074

 

 

ORIJENTALNI INSTITUT UNIVERZITETA U SARAJEVU
Zmaja od Bosne 8b, Sarajevo
www.ois.unsa.ba

Na osnovu čl. 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili općina, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili Općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili Općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala (Službene novine Kantona Sarajevo br. 9/19 i 21/19), Saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo: 02-04-29129-17/20. godine od 06.08.2020. godine, Odluke direktora Orijentalnog instituta u Sarajevu br.02-329/20 od 08.09.2020. godine i Odluke o imenovanju komisije, broj: 02-330/20 od 08.09.2020. godine, Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos u Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu

na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.12.2020. godine

HIGIJENIČAR-KURIR – 1 izvršilac s punim radnim vremenom na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.12.2020. godine

Opis poslova radnog mjesta:

  • obavlja čišćenje prostorija, namještaja, pranje prozora, isprašivanje tepiha, zaključavanje i otključavanje radnog prostora
  • obavlja kurirske poslove (pošte, banke, distribucija pismenih pošiljki i knjiga na adrese i druge slične poslove)
  • po potrebi obavlja i sve druge poslove i radne zadatke iz djelokruga rada Instituta
  • za svoj rad odgovoran direktoru i sekretaru Instituta.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 630,00 KM
Mjesto rada: Zmaja od Bosne 8b, Sarajevo
Radno vrijeme: 08-16 h

 

USLOVI
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, broj: 22/16 i
89/18), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
- II (osnovna škola i stručna osposobljenost-PKV), III (KV)  ili IV stepen stručne spreme
Uz svojeručno potpisanu Prijavu s naznakom „Prijava na javni oglas za radno mjesto higijeničar-kurir“, te uz obavezu navođenja priložene dokumentacije, kandidati su obavezni dostaviti (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci) kako slijedi:
· Biografiju/životopis
· Svjedočanstvo/diplomu o stečenoj stručnoj spremi (nostrifikovane/priznate diplome ako su iste stečene van BiH ili u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992.)
· Izvod iz matične knjige rođenih
· Uvjerenje o državljanstvu
· Dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH u skladu sa
Zakonom (potvrda, uvjerenje i sl.) ukoliko isti posjeduje
· Prednost pri zapošljavanju imaju lica utvrđena u članu 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12, 26/14 i 46/17) i drugim pozitivnim propisima koji reguliraju tu oblast

Napomena: Javni oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja. Prijave na javni
oglas slati u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI
OGLAS“ na adresu Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od
Bosne 8b, putem pošte ili direktno u Sekretarijat Orijentalnog instituta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na kontakt telefon 033 225 353.

S rangiranim kandidatima Komisija za utvrđivanje prijedloga za prijem u radni odnos izvršit će provjeru radnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere kandidati će biti naknadno
obaviješteni pisanim putem.

Za kandidate koji ne pristupe provjeri (usmeni ispit/intervju), smatrat će se da su svojevoljno odustali od daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.
Izabrani kandidat dužan je dostaviti Uvjerenje da protiv njega nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i prijave koje sadrže neovjerene kopije tražene dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.