Telefon
+387 33 225 353
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00
promocija 2020/3

Promocija zbornika Balkanski prilozi o Jerusalemu

LINK

https://www.facebook.com/orijentalniinstitut/videos/275849646991713/?source=13&player_origin=unknown&__xts__[0]=68.ARA3-BLqDU-uW84jDMd_sXrYtauSClgL-utqqnKSCNSCTi_N4JQ7HESggehwaEf7oWeMW6f1SGRC91LfKEWg6dEbpJXqZ-xdnsGPE3KdBYyj4W6bXx1AVcYhqCCNtn0j81mKLWozQq2nzkrl9an6hL9W0UH7DoqDusdDM_yuNm4w9LVKd5hpSyWqT53DTJD4OmMYNzk3VIx6kXEeYo0IYyaFs4jzSwKLqWOw5PJky0jZG58dH07CyZxUOHVGPERLW07mOIqb5tSif4BfcVpFCdFGsyVLJUtk20YjWjDHls-RUBrvQu3DoXeQZkhcdZ7rObj1_zyZAUJyfkO7m1MO-H_mUi8JKE9ramRUYg

 

 

 
U povodu obilježavanja 70 godina postojanja i rada Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu organizira online predstavljanje izdanja iz oblasti filologije i intelektualne historije:
1. Sabaheta Gačanin, Pisma: uvodna studija o tumačenju pisama kao izvora za opću, kulturnu i književnu historiju (promotor: dr. Ekrem Tucaković)
2. Berin Bajrić, Mnemopoetika sufijskog pjesnika: intertekstualno i kulturno pamćenje u poeziji Salahuddina Uššakija Salahija (promotor: dr. Dželila Babović)
3. Mirza Sarajkić, Poetika otpora u djelu Mahmuda Derviša (promotor: dr. Berin Bajrić)
4. Sabina Bakšić, Alena Ćatović, Književna baština Bosne i Hercegovine na osmanskom turskom jeziku: pragmatička dimenzija (promotor: dr. Madžida Mašić)
5. Munir Mujić, Moć i granice komentara: Komentar al-Maqame al-Rumije nepoznatog autora (promotor: dr. Dželila Babović)
6. Sejjid Imadeddin Nasimi, Stihovi koji pozivaju na savršenstvo (promotor: dr. Amina Šiljak-Jesenković)
7. Ahmed Zildžić, I prijatelj i neprijatelj: rano osmansko društvo i Ibn 'Arabi (promotor: dr. Munir Mujić)
 
Moderator promocije: Aida Smailbegović, MA
 

LINK

https://www.facebook.com/orijentalniinstitut/videos/819609602208074

 

 

ORIJENTALNI INSTITUT UNIVERZITETA U SARAJEVU
Zmaja od Bosne 8b, Sarajevo
www.ois.unsa.ba

Na osnovu čl. 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili općina, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili Općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili Općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala (Službene novine Kantona Sarajevo br. 9/19 i 21/19), Saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo: 02-04-29129-17/20. godine od 06.08.2020. godine, Odluke direktora Orijentalnog instituta u Sarajevu br.02-329/20 od 08.09.2020. godine i Odluke o imenovanju komisije, broj: 02-330/20 od 08.09.2020. godine, Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos u Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu

na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.12.2020. godine

HIGIJENIČAR-KURIR – 1 izvršilac s punim radnim vremenom na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.12.2020. godine

Opis poslova radnog mjesta:

 • obavlja čišćenje prostorija, namještaja, pranje prozora, isprašivanje tepiha, zaključavanje i otključavanje radnog prostora
 • obavlja kurirske poslove (pošte, banke, distribucija pismenih pošiljki i knjiga na adrese i druge slične poslove)
 • po potrebi obavlja i sve druge poslove i radne zadatke iz djelokruga rada Instituta
 • za svoj rad odgovoran direktoru i sekretaru Instituta.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 630,00 KM
Mjesto rada: Zmaja od Bosne 8b, Sarajevo
Radno vrijeme: 08-16 h

 

USLOVI
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, broj: 22/16 i
89/18), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
- II (osnovna škola i stručna osposobljenost-PKV), III (KV)  ili IV stepen stručne spreme
Uz svojeručno potpisanu Prijavu s naznakom „Prijava na javni oglas za radno mjesto higijeničar-kurir“, te uz obavezu navođenja priložene dokumentacije, kandidati su obavezni dostaviti (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci) kako slijedi:
· Biografiju/životopis
· Svjedočanstvo/diplomu o stečenoj stručnoj spremi (nostrifikovane/priznate diplome ako su iste stečene van BiH ili u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992.)
· Izvod iz matične knjige rođenih
· Uvjerenje o državljanstvu
· Dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH u skladu sa
Zakonom (potvrda, uvjerenje i sl.) ukoliko isti posjeduje
· Prednost pri zapošljavanju imaju lica utvrđena u članu 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12, 26/14 i 46/17) i drugim pozitivnim propisima koji reguliraju tu oblast

Napomena: Javni oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja. Prijave na javni
oglas slati u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI
OGLAS“ na adresu Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od
Bosne 8b, putem pošte ili direktno u Sekretarijat Orijentalnog instituta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na kontakt telefon 033 225 353.

S rangiranim kandidatima Komisija za utvrđivanje prijedloga za prijem u radni odnos izvršit će provjeru radnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere kandidati će biti naknadno
obaviješteni pisanim putem.

Za kandidate koji ne pristupe provjeri (usmeni ispit/intervju), smatrat će se da su svojevoljno odustali od daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.
Izabrani kandidat dužan je dostaviti Uvjerenje da protiv njega nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i prijave koje sadrže neovjerene kopije tražene dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala (u daljem tekstu: Uredba), (,,Službene novine Kantona Sarajevo" br. 9/19 21/19 ), Odluke direktora Orijentalnog instituta u Sarajevu br.02-329/20 od 08.09.2020. godine i Odluke o imenovanju komisije, broj: 02-330/20 od 08.09.2020. godine, a  u skladu s članom 8. stav (7) Uredbe, Komisija donosi

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE  ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA ZA

PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME,  A NAJKASNIJE DO 31.12.2020. GODINE  ZA RADNO MJESTO HIGIJENIČAR-KURIR

 

 

I    OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom uređuju se pitanja organizacije, način rada i odlučivanja, način provjere radnih sposobnosti kandidata, način i kriteriji ocjenjivanja kandidata Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.12.2020. godine u Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu: Institut), za radno mjesto higijeničar-kurir, kao i druga pitanja od značaja za pravilan i zakonit rad Komisije za provođenje javnog oglasa.

 

Član 2.

 • Rad Komisije zasniva se na načelima zakonitosti, nezavisnosti, nepristrasnosti, objektivnosti, efikasnosti i javnosti.
 • Član Komisije je dužan čuvati službenu tajnu i druge povjerljive podatke koje sazna u obavljanju svoje dužnosti.

 

Član 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a  imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Član 4.

Komisija provodi postupak izbora kandidata u skladu sa odredbama Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Federacije BiH" br. 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritoriju kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u gospodarskim društvima u kojima kantoni, grad ili općina sudjeluju sa više od 50% ukupnog kapitala (,,Službene novine Kantona Sarajevo" br. 9/19 i 21/19) i Pravilnika o radu Orijentalnog instituta u Sarajevu.

 

II SASTAV KOMISIJE, PRAVA  I OBAVEZE ČLANOVA  KOMISIJE

Član 5.

 

 • Komisija broji tri člana i to iz reda zaposlenih kod poslodavca.
 • Članovi Komisije moraju imati najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat za čiji je prijem u radni odnos objavljen javni oglas.
 • Administrativno-tehničke poslove za Komisiju obavlja sekretar koga imenuje Poslodavac.

 

Član 6.

 

 • Komisija radi i donosi odluke na sjednicama Komisije.
 • Komisija odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti većinom glasova.
 • Komisija radi u punom sastavu i obavezno radi u punom sastavu u obavljanju usmenog ispita (intervjua) i ocjenjivanju kandidata.

 

Član 7.

 

 • Sastanci Komisije se održavaju na zahtjev predsjednika Komisije koji vodi sastanke.
 • Na sjednici Komisije vodi se zapisnik.
 • Zapisnik potpisuje predsjednik i članovi Komisije.

 

Član 8.

 

 • Član Komisije će odmah ili najkasnije dva dana od dana saznanja za razloge izuzeća zatražiti izuzeće u Komisiji, ukoliko je srodnik nekog od prijavljenih kandidata u pravoj ili pobočnoj liniji do četvrtog stepena i u tazbinskoj liniji do drugog stepena.
 • O zahtjevu za izuzeće iz stava (1) ovog člana Poslodavac donosi odluku najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva, a protiv ove odluke žalba nije dopuštena.

Član 9.

 

Ukoliko je predsjednik ili neki od članova Komisije trajno ili u dužem vremenskom periodu spriječen da vrši svoju dužnost ili prinuđen da podnese ostavku na svoje članstvo u Komisiji, predsjednik ili jedan od članova Komisije odmah obavještavaju direktora Instituta, radi imenovanja zamjenskog člana na tu dužnost.

 

 

 

 

 

III SUPERVIZOR

 

Član 10.

 • Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo će na zahtjev Poslodavca imenovati supervizora i zamjenika supervizora koji će vršiti nadzor nad provođenjem javnog oglasa.

Supervizor je nadležan:

 • da prati pravilnu primjenu odredbi prilikom raspisivanja oglasa
 • da nadzire rad Komisije, na način da prati rad Komisije od njenog imenovanja,
 • da bude prisutan prilikom otvaranja pristiglih prijava na javni oglas
 • da vrši nadzor nad otvaranjem, pregledanjem i ocjenom pristiglih prijava na javni oglas
 • da može biti prisutan i nadzirati usmeni dio ispita (intervju), kao i druga pitanja.
 • Supervizor nema pravo miješanja u rad i odlučivanje Komisije.

 

IV POSTUPANJE SA PRISTIGLIM PRIJAVAMA

 

Član 11.

 • Komisija po isteku roka za podnošenje prijava na javni oglas otvara i razmatra sve pristigle prijave i dostavljene dokaze, te sastavlja spisak kandidata među kojima se provodi izborni postupak.
 • Prilikom razmatranja pristiglih prijava, Komisija utvrđuje da li su prijave uredne, potpune i blagovremene.
 • Spisak kandidata iz stava (1) ovog člana potpisuju svi članovi Komisije.
 • Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca. Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačenih u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Uz prijavu se, u originalu ili ovjerenim fotokopijama, prilažu dokazi naznačeni u javnom oglasu. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

 

 

Član 12.

 • Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija će odbaciti zaključkom.
 • Komisija pisanim putem obavještava kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak, sa navođenjem razloga zbog kojih pristigla prijava nije ispravna.
 • Kandidat čija se prijava smatra neurednom, nepotpunom ili neblagovremenom ima mogućnost uvida isključivo u ličnu prijavu sa dostavljenom dokumentacijom u roku od tri dana od dana prijema obavijesti.

 

V PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA

 

Član 13.

 • Postupak izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije uz prijavu i obavljenom usmenom ispitu (intervju) sa svakim od kandidata.
 • Komisija će o vremenu i mjestu održavanja usmenog ispita (intervjua) obavijestiti kandidate pisanim putem.

Član 14.

 • Usmeni dio ispita (intervjua) provodi Komisija pojedinačno sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu prijavu sa potrebnom dokumentacijom.
 • Komisija obavlja usmeni dio ispita (intervju) po principu postavljanja pitanja koja se odnose na predmetno radno mjesto.
 • Usmeni ispit (intervju) sastoji se najmanje od dva, a najviše od šest pitanja, s ciljem utvrđivanja sposobnosti kandidata za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta.
 • Svaki član Komisije ima obavezu da neposredno pred održavanje usmenog ispita (intervjua) dostaviti sekretaru Komisije najmanje 2 pitanja u pisanoj formi.
 • Komisija vrši bodovanje tako da će usmeni ispit (intervju) biti vrednovan od 0 do 10 bodova.

Komisija vrši bodovanje kandidata na osnovu sljedećih kriterija:

 • Opći dojam
 • Motiviranost kandidata za radni angažman
 • Fleksibilnost
 • Vještine komuniciranja
 • Predznanje o poslu
 • Dodatne sposobnosti
 • Rezultat usmenog ispita (intervjua) za svakog od kandidata bit će zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije.
 • Komisija će na osnovu utvrđenog obrasca bodovanja bodovati pojedinačno svakog kandidata.

 

Član 15.

 

 • Komisija će na osnovu dostavljene dokumentacije i bodova sa usmenog ispita (intervjua) sačiniti listu uspješnih kandidata.
 • Listu uspješnih kandidata potpisuju svi članovi Komisije.

 

Član 16.

 

Komisija će listu uspješnih kandidata sa bodovima dostaviti Poslodavcu u roku od tri dana nakon obavljenog usmenog dijela ispita.

 

 

Član 17.

 

 • Prilikom zapošljavanja prednost se daje kandidatu koji po posebnom zakonu ima prioritet u zapošljavanju, ukoliko se radi o kandidatima sa jednakim brojem bodova, ili na drugi način ukoliko je posebnim propisom drugačije reguliran princip bodovanja kandidata iz posebnih kategorija.
 • Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

VI  ZAVRŠNE ODREDBE

                                                         Član 18.

 

Izmjene i dopune ovog Poslovnika vršit će se na način i po postupku za njegovo donošenje.

                                                         Član 19.

 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, i važi do okončanja konkursne procedure i potpisivanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom.

                                                         Član 20.

 

 • Komisija je obavezna ovaj Poslovnik dostaviti odgovornom licu u Institut odmah, a najkasnije u roku od tri dana od donošenja istog.
 • Institut je dužan ovaj Poslovnik objaviti na svojoj internet stranici i isti držati do okončanja konkursne procedure i potpisivanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom.

Sarajevo, 18.9.2020.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Mr. sc. Nihad Dostović