Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala (u daljem tekstu: Uredba), (,,Službene novine Kantona Sarajevo" br. 9/19 21/19 ), Odluke direktora Orijentalnog instituta u Sarajevu br.02-329/20 od 08.09.2020. godine i Odluke o imenovanju komisije, broj: 02-330/20 od 08.09.2020. godine, a  u skladu s članom 8. stav (7) Uredbe, Komisija donosi

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE  ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA ZA

PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME,  A NAJKASNIJE DO 31.12.2020. GODINE  ZA RADNO MJESTO HIGIJENIČAR-KURIR

 

 

I    OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom uređuju se pitanja organizacije, način rada i odlučivanja, način provjere radnih sposobnosti kandidata, način i kriteriji ocjenjivanja kandidata Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.12.2020. godine u Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu: Institut), za radno mjesto higijeničar-kurir, kao i druga pitanja od značaja za pravilan i zakonit rad Komisije za provođenje javnog oglasa.

 

Član 2.

 • Rad Komisije zasniva se na načelima zakonitosti, nezavisnosti, nepristrasnosti, objektivnosti, efikasnosti i javnosti.
 • Član Komisije je dužan čuvati službenu tajnu i druge povjerljive podatke koje sazna u obavljanju svoje dužnosti.

 

Član 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a  imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Član 4.

Komisija provodi postupak izbora kandidata u skladu sa odredbama Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Federacije BiH" br. 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritoriju kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u gospodarskim društvima u kojima kantoni, grad ili općina sudjeluju sa više od 50% ukupnog kapitala (,,Službene novine Kantona Sarajevo" br. 9/19 i 21/19) i Pravilnika o radu Orijentalnog instituta u Sarajevu.

 

II SASTAV KOMISIJE, PRAVA  I OBAVEZE ČLANOVA  KOMISIJE

Član 5.

 

 • Komisija broji tri člana i to iz reda zaposlenih kod poslodavca.
 • Članovi Komisije moraju imati najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat za čiji je prijem u radni odnos objavljen javni oglas.
 • Administrativno-tehničke poslove za Komisiju obavlja sekretar koga imenuje Poslodavac.

 

Član 6.

 

 • Komisija radi i donosi odluke na sjednicama Komisije.
 • Komisija odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti većinom glasova.
 • Komisija radi u punom sastavu i obavezno radi u punom sastavu u obavljanju usmenog ispita (intervjua) i ocjenjivanju kandidata.

 

Član 7.

 

 • Sastanci Komisije se održavaju na zahtjev predsjednika Komisije koji vodi sastanke.
 • Na sjednici Komisije vodi se zapisnik.
 • Zapisnik potpisuje predsjednik i članovi Komisije.

 

Član 8.

 

 • Član Komisije će odmah ili najkasnije dva dana od dana saznanja za razloge izuzeća zatražiti izuzeće u Komisiji, ukoliko je srodnik nekog od prijavljenih kandidata u pravoj ili pobočnoj liniji do četvrtog stepena i u tazbinskoj liniji do drugog stepena.
 • O zahtjevu za izuzeće iz stava (1) ovog člana Poslodavac donosi odluku najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva, a protiv ove odluke žalba nije dopuštena.

Član 9.

 

Ukoliko je predsjednik ili neki od članova Komisije trajno ili u dužem vremenskom periodu spriječen da vrši svoju dužnost ili prinuđen da podnese ostavku na svoje članstvo u Komisiji, predsjednik ili jedan od članova Komisije odmah obavještavaju direktora Instituta, radi imenovanja zamjenskog člana na tu dužnost.

 

 

 

 

 

III SUPERVIZOR

 

Član 10.

 • Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo će na zahtjev Poslodavca imenovati supervizora i zamjenika supervizora koji će vršiti nadzor nad provođenjem javnog oglasa.

Supervizor je nadležan:

 • da prati pravilnu primjenu odredbi prilikom raspisivanja oglasa
 • da nadzire rad Komisije, na način da prati rad Komisije od njenog imenovanja,
 • da bude prisutan prilikom otvaranja pristiglih prijava na javni oglas
 • da vrši nadzor nad otvaranjem, pregledanjem i ocjenom pristiglih prijava na javni oglas
 • da može biti prisutan i nadzirati usmeni dio ispita (intervju), kao i druga pitanja.
 • Supervizor nema pravo miješanja u rad i odlučivanje Komisije.

 

IV POSTUPANJE SA PRISTIGLIM PRIJAVAMA

 

Član 11.

 • Komisija po isteku roka za podnošenje prijava na javni oglas otvara i razmatra sve pristigle prijave i dostavljene dokaze, te sastavlja spisak kandidata među kojima se provodi izborni postupak.
 • Prilikom razmatranja pristiglih prijava, Komisija utvrđuje da li su prijave uredne, potpune i blagovremene.
 • Spisak kandidata iz stava (1) ovog člana potpisuju svi članovi Komisije.
 • Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca. Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačenih u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Uz prijavu se, u originalu ili ovjerenim fotokopijama, prilažu dokazi naznačeni u javnom oglasu. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

 

 

Član 12.

 • Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija će odbaciti zaključkom.
 • Komisija pisanim putem obavještava kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak, sa navođenjem razloga zbog kojih pristigla prijava nije ispravna.
 • Kandidat čija se prijava smatra neurednom, nepotpunom ili neblagovremenom ima mogućnost uvida isključivo u ličnu prijavu sa dostavljenom dokumentacijom u roku od tri dana od dana prijema obavijesti.

 

V PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA

 

Član 13.

 • Postupak izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije uz prijavu i obavljenom usmenom ispitu (intervju) sa svakim od kandidata.
 • Komisija će o vremenu i mjestu održavanja usmenog ispita (intervjua) obavijestiti kandidate pisanim putem.

Član 14.

 • Usmeni dio ispita (intervjua) provodi Komisija pojedinačno sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu prijavu sa potrebnom dokumentacijom.
 • Komisija obavlja usmeni dio ispita (intervju) po principu postavljanja pitanja koja se odnose na predmetno radno mjesto.
 • Usmeni ispit (intervju) sastoji se najmanje od dva, a najviše od šest pitanja, s ciljem utvrđivanja sposobnosti kandidata za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta.
 • Svaki član Komisije ima obavezu da neposredno pred održavanje usmenog ispita (intervjua) dostaviti sekretaru Komisije najmanje 2 pitanja u pisanoj formi.
 • Komisija vrši bodovanje tako da će usmeni ispit (intervju) biti vrednovan od 0 do 10 bodova.

Komisija vrši bodovanje kandidata na osnovu sljedećih kriterija:

 • Opći dojam
 • Motiviranost kandidata za radni angažman
 • Fleksibilnost
 • Vještine komuniciranja
 • Predznanje o poslu
 • Dodatne sposobnosti
 • Rezultat usmenog ispita (intervjua) za svakog od kandidata bit će zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije.
 • Komisija će na osnovu utvrđenog obrasca bodovanja bodovati pojedinačno svakog kandidata.

 

Član 15.

 

 • Komisija će na osnovu dostavljene dokumentacije i bodova sa usmenog ispita (intervjua) sačiniti listu uspješnih kandidata.
 • Listu uspješnih kandidata potpisuju svi članovi Komisije.

 

Član 16.

 

Komisija će listu uspješnih kandidata sa bodovima dostaviti Poslodavcu u roku od tri dana nakon obavljenog usmenog dijela ispita.

 

 

Član 17.

 

 • Prilikom zapošljavanja prednost se daje kandidatu koji po posebnom zakonu ima prioritet u zapošljavanju, ukoliko se radi o kandidatima sa jednakim brojem bodova, ili na drugi način ukoliko je posebnim propisom drugačije reguliran princip bodovanja kandidata iz posebnih kategorija.
 • Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

VI  ZAVRŠNE ODREDBE

                                                         Član 18.

 

Izmjene i dopune ovog Poslovnika vršit će se na način i po postupku za njegovo donošenje.

                                                         Član 19.

 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, i važi do okončanja konkursne procedure i potpisivanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom.

                                                         Član 20.

 

 • Komisija je obavezna ovaj Poslovnik dostaviti odgovornom licu u Institut odmah, a najkasnije u roku od tri dana od donošenja istog.
 • Institut je dužan ovaj Poslovnik objaviti na svojoj internet stranici i isti držati do okončanja konkursne procedure i potpisivanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom.

Sarajevo, 18.9.2020.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Mr. sc. Nihad Dostović

 

U povodu 28. godišnjice stradanja Orijentalnog instituta u Sarajevu 17. maj 1992 - 17. maj 2020 

(dostupno na: https://www.index.ba/u-povodu-28-godisnjice-stradanja-orijentalnog-instituta-u-sarajevu-17-maj-1992-17-maj-2020/)

 

 

Orijentalni institut u Sarajevu osnovan je 20. maja 1950. godine Uredbom Ministarstva za nauku i kulturu vlade Narodne Republike Bosne i Hercegovine kao javna naučnoistraživačka institucija sa slijedećim ciljevima i zadacima: proučavanje društvene, ekonomske i političke historije naroda jugoistočne Evrope u periodu vladavine Osmanskog carstva na ovim prostorima, proučavanje islamske kulture i umjetnosti, proučavanje društvene, ekonomske, političke i kulturne historije naroda Bliskog i Srednjeg istoka, te objavljivanje rezultata rada saradnika Instituta činiti dostupnim regionalnoj i svjetskoj naučnoj i kulturnoj javnosti.

Početak 1992. godine Orijentalni institut dočekao je kao respektabilna naučnoistraživačka institucija čiji su rezultati rada bili visoko ocijenjeni u naučnim klugovima iz oblasti orijentalistike kako u zemlji tako i van njenih granica.

Bogata rukopisna kolekcija sa 5263 kodeksa manuskripata na arapskom, turskom i perzijskom jeziku činila je ovu instituciju drugom po svom bogatstvu na Balkanu. U njenom fondu bile su zastupljene sve naučne i teološke discipline: rukopisi Kur’ana, djela iz oblasti nauke o Kur’anu i hadisu, teološke rasprave, djela iz oblasti prava, obredoslovlja, sufizma, islamske filozofije, enciklopedije, djela iz svih područja prirodno-matematičkih nauka, historije, geografije, politike, pa sve do prepisa gramatičkih i leksikografskih djela, djela iz oblasti lijepe književnosti, divana perzijskih klasika, osmanskih pjesnika ali i domaćih pjesnika, te medžmua raznovrsnog sadržaja.

Na Orijentalnom institutu u Sarajevu bilo je nekoliko kolekcija arhivske građe, koja se može podijeliti na originalnu i mikrofilmovanu arhivsku građu iz osmanskog perioda.

Originalni dokumenti čuvali su se u 4 fonda:

 • FOND MANUSCRIPTA TURCICA, sa arhivskom građom od 16. do 19. stoljeća. U tri knjige inventara bilo je zavedeno 7.156 arhivskih jedinica. Izvanrednu umjetničku vrijednost imali su originalni fermani i berati čija je umjetnička vrijednost neprocjenjiva jer se radilo o rijetkim primjercima takve vrste i odnosili su se uglavnom na prostor Bosanskog ejaleta. Osim navednih dokumenata, bilo je dosta bujuruldija bosanskih valija, arzova, tezkera, tapija, izvještaja o određenim događajima ili deftera raznih vrsta koji su sadržavali različite informacije važne za lokalnu historiju Bosne u osmanskom periodu.
 • KOLEKCIJA KADISJKIH SIDŽILA, koja je sadržavala 66 bosanskih kadijskih sidžila za period od 17. do kraja 19. stoljeća:

– 17 sidžila kadija u Travniku, za period od 1785 do 1876. godine,
– 10 sidžila kadija u Ljubinju, period od 1735. do 1855. godine,
– 9 sidžila kadija u Mostaru, od 1631. do 1871. godine,
– 8 sidžila kadija u Blagaju, od 1756. do 1829. godine,
– 4 sidžila kadija u Fojnici, od 1784. do 1877. godine,
– 3 sidžila naiba kadija u Zenici, period od 1756. do 1829. godine,
– 2 sidžila kadija u Trebinju, od 1865. do 1878. godine,
– 2 sidžila kadija u Duvnu, od 1863. do 1878. godine,
– 1 sidžil kadija u Jajcu, od 1692. do 1694. godine,
– 1 sidžil kadija u Tešnju, od 1741. do 1746. godine,
– 1 sidžil kadija u Gračanici, od 1793. do 1800. godine,
– 1 sidžil kadije u Prozoru, od 1842. godine,
– 1 sidžil naiba kadija u Prijedoru, od 1868. do 1876. godine,
– 1 sidžil kadija u Pruscu / Akhisaru, od 1869. do 1872. godine,
– 1 sidžil kadija u Uskoplju, od 1791. do 1793. godine,
– 1 sidžil kadije u Bijeljini, iz 1870. godine,
– 1 sidžil kadije u Ljubuškom, iz 1788. godine.

Osim navednih sidžila, bilo je dosta i fragmenata sarajevskih sidžila i sidžila iz Visokog iz druge polovine 18. stoljeća.

Prije rata urađene su knjige regesta (ozeta) većine sidžila u potpunosti, dok su je nekoliko obrađeno djelomično.

 • FOND VILAJETSKOG ARHIVA,

Prema podacima iz izvještaja radnika koji su pisali članke o sadržaju Vilajetske zbirke Orijentalnog instituta, već je 1975. godine oko 6.000 dokumenata bilo obrađeno i bilo je dostupno istraživačima za pretraživanje i istraživanje. Od 1975. do 1992. godine taj broj se povećavao. Zbirka je sadržavala oko 300.000 dokumenata s manjim ili većim brojem listova. Također, u Vilajetskom fondu nalazile su se i knjige Protokola Divana Vilajet-i Bosne. Bilo je 400 knjiga protokola u koje su se zaveli svi dokumeni koji su dolazili iz raznih dijelova Bosne do Divana Vilajeta, te dokumenti koji su otišli prema Centralnoj Vladi, kao i dokumenti koji su stigli iz Istanbula kao odgovori i rješenja na poslane dopise. Čitava kolekcija dokumenata Vilajetskog arhiva spaljena je i nestala 17. maja 1992. godine u granatiranju zgrade Orijentalnog instituta.

 1. KOLEKCIJA TAPIJA na Orijentalnom institutu bila je također ogromna. Pretpostavlja se da je tapija bilo preko 100.000.

Osim originalne građe na osmanskom jeziku, Orijentalni institut mikrofilmovao je brojnu građu iz osmanskog perioda iz Državnog arhiva u Dubrovniku, iz Arhiva Makedonije (uključujući tezkire i sidžile iz Bitole), iz Gazine Bibiloteke (vakufname), te dokumenti iz Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU).

Orijentalni institut imao je i kopije muhimme deftera i šikajet deftera. Sve kopije na mikrofilmovima uništene su 17. maja 1992. godine kada je granatirana zgrada Orijentalnog instituta.

Sve je nestalo u jednom danu, kada je jedna naučna ustanova spaljena sa svom njenom neponovljivom, bogatom i raznovrsnom arhivskom i rukopisnom građom i izuzetnim opusom štampanih djela.

Danas je 28 godina otkako je sa agresorskih položaja spaljen Orijentalni institut sa 5263 kodeksa rukopisa, 300.000 arhivskih dokumenata i stručnom bibliotekom sa oko 50.000 naslova. Nijedan sud još uvijek nije procesuirao uništavanje pokretnog i nepokretnog kulturnog blaga, iako je sasvim jasno da je cilj agresora bio uništiti dokumente koji svjedoče opću i kulturnu povijest.

Izvor: Index.ba

Poziv za prijavu radova za časopis

Prilozi za orijentalnu filologiju br. 69

Obavještavamo sve kolege i saradnike da Redakcija Priloga za orijentalnu filologiju priprema 69. broj ovog časopisa. Pozivamo vas da ponudite svoje naučne radove, priloge ili prikaze knjiga.

Također vas molimo da o ovome pozivu obavijestite i svoje saradnike i kolege koji nisu na našoj listi a imaju ista ili slična istraživačka interesovanja. Bilo bi nam veoma drago da i oni uzmu učešća u realizaciji novog broja.

Podsjećamo da se u našem časopisu objavljuju radovi iz oblasti kojima se bavi Orijentalni institut.

Ljubazno vas molimo da nam najkasnije do 30. aprila 2020. dostavite naslove i sažetke radova koje namjeravate kandidirati za objavljivanje u novom broju Priloga.

Krajnji rok za slanje radova je 01.06.2020. godine.

Sve radove s naznakom „Za POF“ dostaviti u printanoj i elektronskoj formi na adresu redakcije:

Orijentalni institut u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne 8b – Kampus Univerziteta, 71 000 Sarajevo i email adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Uz rad treba dostaviti slijedeće:

-          Ime i prezime, adresu, naziv i sjedište matične institucije, e-mail adresu autora

-          Potpisanu autorsku izjavu o etičkoj odgovornosti i nepostojanju sukoba interesa

U prilogu su upute autorima, kao i obrazac autorske izjave.

S poštovanjem,

Redakcija časopisa Prilozi za orijentalnu filologiju

 

Autorska_izjava.POF_68.pdf

Upute_za_autore.POF.docx

 

 

Poštovani,

s obzirom na medijsku pozornost koju su privukli navodi dr. Almira Badnjevića, objavljeni u dnevnom listu Oslobođenje i drugim elektronskim medijima, a u vezi s rezultatima Javnog poziva za sufinansiranje programa nauke iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu koje je objavilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, Vijeće Orijentalnog instituta daje sljedeće

S A O P Ć E NJ E

Među radovima koji prema opservacijama dr. Badnjevića ne ispunjavaju kriterije Javnog poziva, navode se i radovi naučnih saradnika u Orijentalnom institutu, dr. Muamera Hodžića i dr. Alme Omanović-Veladžić, objavljeni u posljednjem broju časopisa Prilozi za orijentalnu filologiju. Izdavač spomenutog časopisa je Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu, naučna institucija s prestižnom, 69 godina dugom tradicijom, i neupitnim ugledom u naučnim krugovima, ne samo na području Bosne i Hercegovine, već i u regiji i svijetu.

U tom smislu navode dr. Badnjevića opovrgavamo kao netačne i krajnje površne, jer je kao znanstvenik trebao ostvariti neposredan uvid u sam časopis ili web-stranicu izdavača, gdje uredno i na vidnom mjestu stoji istaknuto da se radi o časopisu broj 67/2017 objavljenom u Sarajevu 2018. godine.

Ovim putem zvanično informiramo javnost da su radovi koje spominje dr. Badnjević, objavljeni u posljednjem broju časopisa koji je izašao iz štampe krajem 2018. godine i to rad dr. Muamera Hodžića „Hadim Hajdar-paša: Zaboravljeni vezir sultana Sulejmana Zakonodavca“ (str. 219-246) i dr. Alme Omanović Veladžić „Crtice iz života jednog kadije: Mehmed (Muhamed) Seid-efendija Hajrić-Homarija“ (str. 327-370).

Spomenuti navodi mogu se provjeriti na web stranici Orijentalnog instituta

http://pof.ois.unsa.ba/index.php/pof/issue/view/51

Vijeće Orijentalnog instituta zahtijeva da dr. Badnjević javno ispravi svoje krive navode u pogledu spomenutih radova, te da uputi javno izvinjenje autorima i Izdavaču.

Predsjedavajući Vijeća Orijentalnog instituta

dr. Adnan Kadrić, naučni savjetnik

saopćenje slika